5  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ ρ ε σ κ ε ί α ς   ε’

(1) Ἡ δὲ ἀρέσκειά ἐστι μέν, ὡς ὅρωι περιλαβεῖν, ἔντευξις οὐκ ἐπὶ τῶι βελτίστωι ἡδονῆς παρασκευαστική, ὁ δὲ ἄρεσκος ἀμέλει τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος πόρρωθεν προσαγορεύσας καὶ ἄνδρα κράτιστον εἰπὼν καὶ θαυμάσας ἱκανῶς, ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ λαβόμενος μὴ ἀφιέναι καὶ μικρὸν ἔτι προπέμψας καὶ ἐρωτήσας, πότε αὐτὸν ὄψεται, ἐπαινῶν ἀπαλλάττεσθαι.

(3) καὶ παρακληθεὶς δὲ πρὸς δίαιταν μὴ μόνον ὧι πάρεστι βούλεσθαι ἀρέσκειν, ἀλλὰ καὶ τῶι ἀντιδίκωι, ἵνα κοινός τις εἶναι δοκῆι. 

(4) καὶ τοὺς ξένους δὲ εἰπεῖν ὡς δικαιότερα λέγουσι τῶν πολιτῶν. 

(5) καὶ κεκλημένος δὲ ἐπὶ δεῖπνον κελεῦσαι καλέσαι τὰ παιδία τὸν ἑστιῶντα, καὶ εἰσιόντα φῆσαι σύκου ὁμοιότερα εἶναι τῶι πατρί, καὶ προσαγόμενος φιλῆσαι καὶ παρ' αὑτὸν καθίστασθαι, καὶ τοῖς μὲν συμπαίζειν αὐτὸς λέγων· Ἀσκός, πέλεκυς, τὰ δὲ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἐᾶν καθεύδειν ἅμα θλιβόμενος. 

(6) καὶ πλειστάκις δὲ ἀποκείρασθαι καὶ τοὺς ὀδόντας λευκοὺς ἔχειν καὶ τὰ ἱμάτια δὲ χρηστὰ μεταβάλλεσθαι καὶ χρίσματι ἀλείφεσθαι. 

(7) καὶ τῆς μὲν ἀγορᾶς πρὸς τὰς τραπέζας προσφοιτᾶν, τῶν δὲ γυμνασίων ἐν τούτοις διατρίβειν, οὗ ἂν οἱ ἔφηβοι γυμνάζωνται, τοῦ δὲ θεάτρου καθῆσθαι, ὅταν ἦι ἡ θέα, πλησίον τῶν στρατηγῶν. 

(8) καὶ ἀγοράζειν αὑτῶι μὲν μηδέν, ξένοις δ' ἐ‹λάας› εἰς Βυζάντιον καὶ Λακωνικὰς κύνας εἰς Κύζικον καὶ μέλι Ὑμήττιον εἰς Ῥόδον, καὶ ταῦτα ποιῶν τοῖς ἐν τῆι πόλει διηγεῖσθαι. 

(9) ἀμέλει δὲ καὶ πίθηκον θρέψαι δεινὸς καὶ τίτυρον κτήσασθαι καὶ Σικελικὰς περιστερὰς καὶ δορκαδείους ἀστραγάλους καὶ Θουριακὰς τῶν στρογγύλων ληκύθους καὶ βακτηρίας τῶν σκολιῶν ἐκ Λακεδαίμονος καὶ αὐλαίαν Πέρσας ἐνυφασμένην καὶ παλαιστρίδιον κόνιν ἔχον καὶ σφαιριστήριον.

(10) καὶ τοῦτο περιὼν χρηννύναι τοῖς φιλοσόφοις, τοῖς σοφισταῖς, τοῖς ὁπλομάχοις, τοῖς ἁρμονικοῖς ἐνεπιδείκνυσθαι· καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιδείξεσιν ὕστερον ἐπεισιέναι συγκαθημένων, ἵν' εἴπηι τις τῶν θεωμένων, ὅτι τούτου ἐστὶν ἡ παλαίστρα.


 
   

Феофраст

Характеры


V. Угодливость

(1) Угодливость, если определить ее точнее, — это неуклюжее стремление во что бы то ни стало вызвать чувство удовольствия. А угодливый вот какой человек.
 
(2) Он уже издали приветствует встречного, величает его „почтеннейшим“ и рассыпается в любезностях; схватив крепко, держит обеими руками и не отпускает. Потом, немного проводив, спрашивает, когда снова его увидит, и, наконец, удаляется с новыми излияниями чувств.
 
(3) Приглашенный в третейские судьи, он старается угодить обеим сторонам, чтобы казаться беспристрастным.
 
(4) И иностранцам он твердит, что они–де судят справедливее его сограждан.
 
(5) Придя в гости на обед, он просит пригласить к столу также и хозяйских детей и при их появлении заявляет, что они, как две фиги, похожи на отца. Затем привлекает детей к себе, целует и усаживает рядом. С одними он сам начинает играть, приговаривая: „Мешок, топор“, другим позволяет валяться у себя на брюхе, как бы они при этом ни давили на него.
 
(6) Волосы свои то и дело подстригает, зубы у него всегда белые, еще непоношенную, верхнюю одежду меняет, натирается благовониями.
 
(7) На рынке он зачастую подходит к столам менял, из гимнасиев бывает только в тех, где упражняются эфебы. В театре во время представления сидит рядом со стратегами.
 
(8) На рынке для себя ничего не покупает, но отправляет посылки своим гостеприимцам в Византий, лаконских псов — в Кизик и мед с Гиметта — на Родос; и об этом он трубит по всему городу.
 
(9) Щеголяет он и тем, что держит дома обезьяну, купит титира, сицилийских голубей, газельи бабки, пузатые фурийские лекифы, гнутые лаконские посохи, полог с вытканными на нем фигурами персов. Есть у него также маленький усыпанный песком дворик для гимнастических упражнений и площадка для игры в мяч.
 
(10) И он обходит город, предлагая свою площадку для выступлений софистам, мастерам фехтования и музыкантам. Сам же приходит последним, чтобы кто–нибудь из собравшихся сказал: „Вот хозяин палестры“.