4  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ γ ρ ο ι κ ί α ς   δ ’

(1) Ἡ δὲ ἀγροικία δόξειεν ἂν εἶναι ἀμαθία ἀσχήμων, ὁ δὲ ἄγροικος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος κυκεῶνα πιὼν εἰς ἐκκλησίαν πορεύεσθαι. 

(3) καὶ τὸ μύρον φάσκειν οὐδὲν τοῦ θύμου ἥδιον ὄζειν. 

(4) καὶ μείζω τοῦ ποδὸς τὰ ὑποδήματα φορεῖν. 

(5) καὶ μεγάληι τῆι φωνῆι λαλεῖν. 

(6) καὶ τοῖς μὲν φίλοις καὶ οἰκείοις ἀπιστεῖν, πρὸς δὲ τοὺς αὑτοῦ οἰκέτας ἀνακοινοῦσθαι περὶ τῶν μεγίστων, καὶ τοῖς παρ' αὐτῶι ἐργαζομένοις μισθωτοῖς ἐν ἀγρῶι πάντα τὰ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας διηγεῖσθαι. 

(7) καὶ ἀναβεβλημένος ἄνω τοῦ γόνατος καθιζάνειν, ὥστε τὰ γυμνὰ αὐτοῦ φαίνεσθαι. 

(8) καὶ ἐπ' ἄλλωι μὲν μηδενὶ ‹μήτε ἐφίστασθαι› μήτε ἐκπλήττεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς, ὅταν δὲ ἴδηι βοῦν ἢ ὄνον ἢ τράγον, ἑστηκὼς θεωρεῖν. 

(9) καὶ προαιρῶν δέ τι ἐκ τοῦ ταμιείου δεινὸς φαγεῖν, καὶ ζωρότερον πιεῖν. 

(10) καὶ τὴν σιτοποιὸν πειρῶν λαθεῖν, κἆιτ' ἀλέσαι μετ' αὐτῆς τοῖς ἔνδον πᾶσι καὶ αὑτῶι τὰ ἐπιτήδεια. 

(11) καὶ ἀριστῶν δὲ ἅμα τοῖς ὑποζυγίοις ἐμβαλεῖν. 

(12) καὶ τὴν θύραν ὑπακοῦσαι αὐτός, καὶ τὸν κύνα προσκαλεσάμενος καὶ ἐπιλαβόμενος τοῦ ῥύγχους εἰπεῖν· Οὗτος φυλάττει τὸ χωρίον καὶ τὴν οἰκίαν. 

(13) καὶ τὸ ἀργύριον δὲ παρά του λαβὼν ἀποδοκιμάζειν, λίαν γὰρ λεπρὸν εἶναι, καὶ ἕτερον ἅμα ἀλλάττεσθαι.

(14) καὶ εἰ τὸ ἄροτρον ἔχρησεν ἢ κόφινον ἢ δρέπανον ἢ θύλακον, ‹ἀπαιτῆσαι› ταῦτα τῆς νυκτὸς κατὰ ἀγρυπνίαν ἀναμιμνησκόμενος. 

(15) καὶ εἰς ἄστυ καταβαίνων ἐρωτῆσαι τὸν ἀπαντῶντα, πόσου ἦσαν αἱ διφθέραι καὶ τὸ τάριχος καὶ εἰ τήμερον [ὁ ἀγὼν] νουμηνίαν ἄγει, καὶ εἰπεῖν εὐθὺς ὅτι βούλεται καταβὰς ἀποκείρασθαι καὶ ἐν βαλανείωι δὲ ἆισαι καὶ εἰς τὰ ὑποδήματα δὲ ἥλους ἐγκροῦσαι καὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ παριὼν κομίσασθαι παρ' Ἀρχίου τοῦ ταρίχους. 


 
   

Феофраст

Характеры


IV. Неотесанность

(1) Деревенскую неотесанность можно, пожалуй, определить как невоспитанность, связанную с непристойностью. А неотесанный вот какой человек.
 
(2) Напившись кикеона, он отправляется в народное собрание и [...]
 
(З) заявляет, что мирра издает запах не лучше дикой мяты.
 
(4) Сапоги носит непомерно большие
 
(5) и говорит зычным голосом;
 
(6) друзьям и родственникам не доверяет, с рабами же, напротив, советуется по самым важным делам; поденщикам, работающим на его поле, пересказывает все, что происходило в народном собрании.
 
(7) Садится он, задрав плащ выше колен, так что видна его нагота.
 
(8) На улицах города ничто его не удивляет и не поражает, и только когда увидит быка, осла или козла, то останавливается и внимательно разглядывает.
 
(9) Доставая что–нибудь из кладовой, он тут же наестся и хлебнет неразбавленного вина.
 
(10) Пекарку он сначала украдкой притиснет, а затем намелет с ней муку для всех домашних и для себя.
 
(11) Завтракает на ходу, задавая корм скотине.
 
(12) На стук сам отворяет входную дверь, а затем, подозвав собаку, треплет ее по морде приговаривая: „Вот кто охраняет мою усадьбу и дом!“.
 
(13) Получая от кого–нибудь монету, говорит, что она слишком истерта, требует взамен другую.
 
(14) Если ему пришлось одолжить кому–нибудь плуг, корзину, серп или мешок, то он встает ночью и требует вещи назад, так как воспоминание о них не дает ему заснуть.
 
(15) Когда же спускается в город, то спрашивает первого встречного, почем овчины и соленая рыба [...] . Празднует новолуние и объявляет затем, что в городе хочет постричься и мимоходом забрать от Архия соленую рыбу.
 
(16) В бане он поет
 
(17) и сапоги подбивает гвоздями.