10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Μ ι κ ρ ο φ ι λ ο τ ι μ ί α ς   κ α ’

(1) Ἡ δὲ μικροφιλοτιμία δόξει εἶναι ὄρεξις τιμῆς ἀνελεύθερος, ὁ δὲ μικροφιλότιμος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος σπουδάσαι ἐπὶ δεῖπνον κληθεὶς παρ' αὐτὸν τὸν καλέσαντα κατακείμενος δειπνῆσαι.

(3) καὶ τὸν υἱὸν ἀποκεῖραι ἀπαγαγὼν εἰς Δελφούς,

(4) καὶ ἐπιμεληθῆναι δέ, ὅπως αὐτῶι ὁ ἀκόλουθος Αἰθίοψ ἔσται. 

(5) καὶ ἀποδιδοὺς μνᾶν ἀργυρίου καινὸν ποιῆσαι ἀποδοῦναι. 

(6) καὶ κολοιῶι δὲ ἔνδον τρεφομένωι δεινὸς κλιμάκιον πρίασθαι καὶ ἀσπίδιον χαλκοῦν ποιῆσαι, ὁ ἔχων ἐπὶ τοῦ κλιμακίου ὁ κολοιὸς πηδήσεται. 

(7) καὶ βοῦν θύσας τὸ προμετωπίδιον ἀπαντικρὺ τῆς εἰσόδου προσπατταλεῦσαι στέμμασι μεγάλοις περιδήσας, ὅπως οἱ εἰσιόντες ἴδωσιν, ὅτι βοῦν ἔθυσε. 

(8) καὶ πομπεύσας δὲ μετὰ τῶν ἱππέων τὰ μὲν ἄλλα πάντα δοῦναι τῶι παιδὶ ἀπενεγκεῖν οἴκαδε, ἀναβαλλόμενος δὲ θοἰμάτιον ἐν τοῖς μύωψι κατὰ τὴν ἀγορὰν περιπατεῖν. 

(9) καὶ κυναρίου δὲ Μελιταίου τελευτήσαντος αὐτῶι, μνῆμα ποιῆσαι καὶ στηλίδιον, ποιήσας ἐπιγράψαι· Κλάδος Μελιταῖος. 

(10) καὶ ἀναθεὶς δακτυλίδιον χαλκοῦν ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι τοῦτο ἐκτρίβειν, στεφανοῦν, ἀλείφειν ὁσημέραι. 

(11) ἀμέλει δὲ καὶ διοικήσασθαι παρὰ τῶν συμπρυτάνεων, ὅπως ἀπαγγείληι τῶι δήμωι τὰ ἱερά, καὶ παρεσκευασμένος λαμπρὸν ἱμάτιον καὶ ἐστεφανωμένος παρελθὼν εἰπεῖν· Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐθύομεν οἱ πρυτάνεις τὰ ἱερὰ τῆι Μητρὶ τῶν θεῶν, τὰ γαλάξια, καὶ τὰ ἱερὰ καλά, καὶ ὑμεῖς δέχεσθε τὰ ἀγαθά. καὶ ταῦτα ἀπαγγείλας ἀπιὼν διηγήσασθαι οἴκαδε τῆι ἑαυτοῦ γυναικί, ὡς καθ' ὑπερβολὴν εὐημέρει.


 
   

Феофраст

Характеры


XXI. Тщеславие

(1) Тщеславие мы определим как низменное стремление к почету, а тщеславный вот какой человек.
 
(2) В гостях за обедом он старается занять место за столом рядом с самим хозяином.
 
(3) Сына своего отправляет остричь волосы в Дельфы,
 
(4) причем обязательно позаботится, чтобы сопровождающий его слуга был эфиоп.
 
(5) Возвращая взятую в долг мину серебра, он старается отдать целиком новой монетой.
 
(6) Для галки, которую держит в доме, он обязательно купит лесенку и сделает маленький медный щит, чтобы она прыгала с ним по  этой лесенке.
 
(7) Когда приносит в жертву быка, то уж непременно приколотит у себя перед входной дверью бычий лоб с рогами, обвитый огромным венком, чтобы входящие видели, что он принес в жертву быка.
 
(8) После торжественного шествия со всадниками он велит рабу отнести домой все вещи и снаряжение, а сам, накинув гражданский плащ, но в шпорах,  красуется, прогуливаясь по рынку.
 
(9) Если у него околеет мелитская собачонка, он велит поставить надгробный памятник и сделать столбик с надписью: „Чистый отпрыск мелитской породы“.
 
(10) Посвятив в храм Асклепия медный палец, он принимается начищать его, украшает венками и ежедневно умащает благовониями.
 
(11) Когда ему случится исполнять должность притана, он обязательно потребует от коллегии пританов, чтобы ему дали объявить народу исход жертвоприношения, и тогда, облачившись в пышное одеяние, с венком на голове, выступает с такими словами: „О мужи афиняне! Мы, пританы, принесли жертвы Матери богов и справили Галаксии. Жертвы благоприятны. И вы принимайте ее дары!“. После этого он возвращается домой и рассказывает жене о своем удивительном успехе.