10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Κ α κ ο λ ο γ ί α ς   κ η ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ κακολογία ἀγωγὴ ψυχῆς εἰς τὸ χεῖρον ἐν λόγοις, ὁ δὲ κακολόγος τοιόσδε τις, 

(2) οἷος ἐρωτηθείς· Ὁ δεῖνα τίς ἐστιν; ‹εἰπεῖν› οἰκονομῶν καθάπερ οἱ γενεαλογοῦντες· Πρῶτον ἀπὸ τοῦ γένους αὐτοῦ ἄρξομαι. Τούτου ὁ μὲν πατὴρ ἐξ ἀρχῆς Σωσίας ἐκαλεῖτο, ἐγένετο δὲ ἐν τοῖς στρατιώταις Σωσίστρατος, ἐπειδὴ δὲ εἰς τοὺς δημότας ἐνεγράφη, ‹Σωσίδημος›. Ἡ μέντοι μήτηρ εὐγενὴς Θρᾶιττά ἐστι· καλεῖται γοῦν ἡ ψυχὴ Κρινοκόρακα· τὰς δὲ τοιαύτας φασὶν ἐν τῆι πατρίδι εὐγενεῖς εἶναι. Αὐτὸς δὲ οὗτος ὡς ἐκ τοιούτων γεγονὼς κακὸς καὶ μαστιγίας. 

(3) καὶ κακονοῶν δὲ πρός τινα εἰπεῖν· Ἐγὼ δήπου τὰ τοιαῦτα οἶδα, ὑπὲρ ὧν σὺ ἔπλασας πρὸς ἐμέ· κἀπὶ τούτοις διεξιών· Αὗται αἱ γυναῖκες ἐκ τῆς ὁδοῦ τοὺς παριόντας συναρπάζουσι, καὶ Οἰκία τις αὕτη τὰ σκέλη ἠρκυῖα· οὐ γὰρ οἷον λῆρός ἐστι, τὸ λεγόμενον, ἀλλ' ὥσπερ αἱ κύνες ἐν ταῖς ὁδοῖς συνέχονται, καὶ Τὸ ὅλον ἀνδρολάβοι τινές, καὶ Αὐταὶ τὴν θύραν τὴν αὔλειον ὑπακούουσι. 

(4) ‹ἀ›μέλει δὲ καὶ κακῶς λεγόντων ἑτέρων συνεπιλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὸς εἴπας· Ἐγὼ δὲ τοῦτον τὸν ἄνθρωπον πλέον πάντων μεμίσηκα· καὶ γὰρ εἰδεχθής τις ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστίν· ἡ δὲ πονηρία, οὐδὲν ὅμοιον· σημεῖον δέ· τῆι γὰρ ἑαυτοῦ γυναικὶ τάλαντα εἰσενεγκαμένηι προῖκα, ἐξ οὗ παιδίον αὐτῶι γεννᾶι, τρεῖς χαλκοῦς εἰς ὄψον δίδωσι καὶ τῶι ψυχρῶι λούεσθαι ἀναγκάζει τῆι τοῦ Ποσειδῶνος ἡμέραι. 

(5) καὶ συγκαθήμενος δεινὸς περὶ τοῦ ἀναστάντος εἰπεῖν καὶ ἀρχήν γε εἰληφὼς μὴ ἀποσχέσθαι μηδὲ τοὺς οἰκείους αὐτοῦ λοιδορῆσαι. 

(6) καὶ πλεῖστα περὶ τῶν φίλων καὶ οἰκείων κακὰ εἰπεῖν, καὶ περὶ τῶν τετελευτηκότων, κακῶς λέγειν ἀποκαλῶν παρρησίαν καὶ δημοκρατίαν καὶ ἐλευθερίαν καὶ τῶν ἐν τῶι βίωι ἥδιστα τοῦτο ποιῶν. 

[οὕτως ὁ τῆς διδασκαλίας ἐρεθισμὸς μανικοὺς καὶ ἐξεστηκότας ἀνθρώπους τοῖς ἤθεσι ποιεῖ.] 


 
   

Феофраст

Характеры


XXVIII. Злоязычие

(1) Злоязычие — это недоброжелательное расположение, проявляющееся в речах, а злоязычный вот какой человек.
 
(2) Если его спросят: „Что за человек такой–то?“, он ответит так, как будто ему заказано составление родословной: „Сперва я начну с его происхождения. Что до его отца, то сначала его звали Сосием, в солдатах он стал Сосистратом, а после зачисления в списки демотов—Сосидемом. А вот мать его — благородная фракиянка. Зовут эту милашку Кринокоракой. Такие дамы, как говорят, у себя на родине считаются благородными. А сынок таких родителей — негодяй и висельник.
 
(3) Он способен сказать кому–нибудь [...]: „Уж я–то, конечно, знаю все о тех“. И затем добавляет к этому: „Эти женщины прямо на улице хватают прохожих и уводят к себе. Да и дом–то у них сам, пожалуй, готов задрать ноги. Нет, это не шуточное дело: они как собаки совокупляются прямо на улицах. Одним словом, эти бабы прямо насилуют мужчин. Они сами выбегают открывать на стук дверь во дворе“.
 
(4) Конечно, когда другие начинают злословить на чей–нибудь счет, он тут как тут и непременно вмешивается: „Я–то, говорит, этого человека терпеть не могу больше всех. Ведь и с лица–то он какой–то мерзкий, а подлость его неслыханна. Вот пример. Жене своей (которая принесла ему таланты в приданое) после рождения ребенка он выдает ежедневно три медяка на харчи, да еще заставляет на Посейдонов день мыться холодной водой“.
 
(5) В компании он способен злословить о только что вышедшем человеке, а лишь только начнет, то уж никак не может удержаться, чтобы не обругать еще и его родных.
 
(6) И не счесть гадостей, которые он распространяет о приятелях и домашних, не щадя даже покойников! Злословие — это для него и свобода слова, и демократия, и независимость; и нет на свете ему большего удовольствия, чем это.