10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ὀ ψ ι μ α θ ί α ς   κ ζ ’

(1) Ἡ δὲ ὀψιμαθία φιλοπονία δόξειεν ἂν εἶναι ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν, ὁ δὲ ὀψιμαθὴς τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ῥήσεις μανθάνειν ἑξήκοντα ἔτη γεγονὼς καὶ ταύτας λέγων παρὰ πότον ἐπιλανθάνεσθαι. 

(3) καὶ παρὰ τοῦ υἱοῦ μανθάνειν τὸ ἐπὶ δόρυ καὶ ἐπὶ ἀσπίδα καὶ ἐπ' οὐράν. 

(4) καὶ εἰς ἡρῶια συμβάλλεσθαι τοῖς μειρακίοις λαμπάδα τρέχειν. 

(5) ἀμέλει δὲ κἄν που κληθῆι εἰς Ἡράκλειον, ῥίψας τὸ ἱμάτιον τὸν βοῦν αἴρεσθαι, ἵνα τραχηλίσηι. 

(6) καὶ προσανατρίβεσθαι εἰσιὼν εἰς τὰς παλαίστρας. 

(7) καὶ ἐν τοῖς θαύμασι τρία ἢ τέτταρα πληρώματα ὑπομένειν τὰ ἄισματα ἐκμανθάνων. 

(8) καὶ τελούμενος τῶι Σαβαζίωι σπεῦσαι, ὅπως καλλιστεύσηι παρὰ τῶι ἱερεῖ. 

(9) καὶ ἐρῶν ἑταίρας καὶ κριοὺς προσβάλλων ταῖς θύ‹ραις› πληγὰς εἰληφὼς ὑπ' ἀντεραστοῦ δικάζεσθαι.

(10) καὶ εἰς ἀγρὸν ἐφ' ἵππου ἀλλοτρίου κατοχούμενος ἅμα μελετᾶν ἱππάζεσθαι καὶ πεσὼν τὴν κεφαλὴν κατεαγέναι. 

(11) καὶ ἐν δεκαδισταῖς συνάγειν τοὺς μετ' αὐτοῦ συναύξοντας. 

(12) καὶ μακρὸν ἀνδριάντα παίζειν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ ἀκόλουθον. 

(13) καὶ διατοξεύεσθαι καὶ διακοντίζεσθαι τῶι τῶν παιδίων παιδαγωγῶι καὶ ἅμα μανθάνειν παρ' αὑτοῦ ‹παραινεῖν›, ὡς ἂν καὶ ἐκείνου μὴ ἐπισταμένου. 

(14) καὶ παλαίων δ' ἐν τῶι βαλανείωι πυκνὰ τὴν ἕδραν στρέφειν, ὅπως πεπαιδεῦσθαι δοκῆι. 

(15) καὶ ὅταν ὦσι‹ν ἐγγὺς› γυναῖκ‹ες›, μελετᾶν ὀρχεῖσθαι αὐτὸς αὑτῶι τερετίζων. 


 
   

Феофраст

Характеры


XXVII. Опсиматия

(1) Опсиматию уместно определить как усердие не по возрасту, а опсимат это вот какой человек.
 
(2) Шестидесяти лет от роду он может заучивать наизусть стихотворные отрывки да к тому же еще, принимаясь декламировать их за вином, забывает.
 
(3) Собственный сын учит его военному строю: „Направо! Налево! Кругом!“.
 
(4) На празднества в честь героев он вносит долю складчины, чтобы вместе с юношами участвовать в беге с факелами.
 
(5) Если его позовут для жертвоприношения в храм Геракла, то он, скинув плащ, поднимает голову быка, чтобы подставить горло жертвы под нож.
 
(6) Он упражняется также в борьбе, появляясь в палестрах.
 
(7) На площадных балаганах он просиживает по три, по четыре представления, заучивая куплеты песенок.
 
(8) При посвящении в мистерии Сабазия старается превзойти всех других посвящаемых, красуясь перед жрецом.
 
(9) Влюбленный в гетеру, выламывает двери дома прелестницы и затем, избитый счастливым соперником, подает в суд на обидчика.
 
(10) Отправляясь в поле верхом на чужом коне, начинает наезднические упражнения, падает и разбивает себе голову.
 
(11) В кружке декадистов устраивает угощение тем, кто вместе с ним участвует в деятельности этого кружка.
 
(12) С сопровождающим его рабом он играет в „большую статую“
 
(13) и с дядькой собственных детей состязается в метании дротика и стрельбе из лука, да еще и учит его, как будто тот сам ничего не умеет.
 
(14) В бане он выступает борцом и при этом поминутно виляет задом, желая этим показать, что он опытный борец.
 
(15) И когда пляшут хоры женщин, то и старик пускается в пляс, сам себе подпевая.