10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Α ἰ σ χ ρ ο κ ε ρ δ ε ί α ς   λ ’

(1) Ἡ δὲ αἰσχροκέρδειά ἐστιν ἐπιθυμία κέρδους αἰσχροῦ, ἔστι δὲ τοιοῦτος ὁ αἰσχροκερδής, 

(2) οἷος ἑστιῶν ἄρτους ἱκανοὺς μὴ παραθεῖναι

(3) καὶ δανείσασθαι παρὰ ξένου παρ' αὑτῶι καταλύοντος. 

(4) καὶ διανέμων μερίδας φῆσαι δίκαιον εἶναι διμοίρωι τῶι διανέμοντι δίδοσθαι καὶ εὐθὺς αὑτῶι νεῖμαι. 

(5) καὶ οἰνοπωλῶν κεκραμένον τὸν οἶνον τῶι φίλωι ἀποδόσθαι. 

(6) καὶ ἐπὶ θέαν τηνικαῦτα πορεύεσθαι ἄγων τοὺς υἱεῖς, ἡνίκα προῖκα ἀφιᾶσιν οἱ θεατρῶναι. 

(7) καὶ ἀποδημῶν δημοσίαι τὸ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐφόδιον οἴκοι καταλιπεῖν, παρὰ δὲ τῶν συμπρεσβευτῶν δανείζεσθαι· καὶ τῶι ἀκολούθωι μεῖζον φορτίον ἐπιθεῖναι ἢ δύναται φέρειν καὶ ἐλάχιστα ἐπιτήδεια τῶν ἄλλων παρέχειν· καὶ ξενίων τὸ μέρος τὸ αὑτοῦ ἀπαιτήσας ἀποδόσθαι. 

(8) καὶ ἀλειφόμενος ἐν τῶι βαλανείωι [καὶ] εἰπών· Σαπρόν γε τὸ ἔλαιον ἐπρίω, ὦ παιδάριον· τῶι ἀλλοτρίωι ἀλείφεσθαι. 

(9) καὶ τῶν εὑρισκομένων χαλκῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς ὑπὸ τῶν οἰκετῶν δεινὸς ἀπαιτῆσαι τὸ μέρος, κοινὸν εἶναι φήσας τὸν Ἑρμῆν.

(10) καὶ θοἰμάτιον ἐκδοῦναι πλῦναι καὶ χρησάμενος παρὰ γνωρίμου ἐφελκύσαι πλείους ἡμέρας, ἕως ἂν ἀπαιτηθῆι. 

(11) καὶ τὰ τοιαῦτα· Φειδωνείωι μέτρωι τὸν πύνδακα εἰσκεκρουμένωι μετρεῖν αὐτὸς τοῖς ἔνδον τὰ ἐπιτήδεια σφόδρα ἀποψῶν. 

(12) ὑποπρίασθαι φίλου δοκοῦντος πρὸς τρόπου πωλεῖν. 

(13) καὶ χρέος δὲ ἀποδιδοὺς τριάκοντα μνῶν ἔλαττον τέτταρσι δραχμαῖς ἀποδοῦναι. 

(14) καὶ τῶν υἱῶν δὲ μὴ πορευομένων εἰς τὸ διδασκαλεῖον τὸν μῆνα ὅλον διά τιν' ἀρρωστίαν ἀφαιρεῖν τοῦ μισθοῦ κατὰ λόγον· καὶ τὸν Ἀνθεστηριῶνα μῆνα μὴ πέμπειν αὐτοὺς εἰς τὰ μαθήματα διὰ τὸ θέας εἶναι πολλάς, ἵνα μὴ τὸν μισθὸν ἐκτίνηι. 

(15) καὶ παρὰ παιδὸς κομιζόμενος ἀποφορὰν τοῦ χαλκοῦ τὴν ἐπικαταλλαγὴν προσαπαιτεῖν, [καὶ] λογισμὸν δὲ λαμβάνων παρὰ τοῦ χειρίζοντος. 

(16) καὶ φράτορας ἑστιῶν αἰτεῖν τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν ἐκ τοῦ κοινοῦ ὄψον, τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπὸ τῆς τραπέζης ἡμίση τῶν ῥαφανίδων ἀπογράφεσθαι, ἵν' οἱ διακονοῦντες παῖδες μὴ λάβωσι. 

(17) συναποδημῶν δὲ μετὰ γνωρίμων χρήσασθαι τοῖς ἐκείνων παισί, τὸν δὲ ἑαυτοῦ ἔξω μισθῶσαι καὶ μὴ ἀναφέρειν εἰς τὸ κοινὸν τὸν μισθόν. 

(18) ἀμέλει δὲ καὶ συναγόντων παρ' αὐτῶι ὑποθεῖναι τῶν παρ' ἑαυτοῦ διδομένων ξύλων καὶ φακῶν καὶ ὄξους καὶ ἁλῶν καὶ ἐλαίου τοῦ εἰς τὸν λύχνον. 

(19) καὶ γαμοῦντός τινος τῶν φίλων καὶ ἐκδιδομένου θυγατέρα πρὸ χρόνου τινὸς ἀποδημῆσαι, ἵνα ‹μὴ› προπέμψηι προσφοράν.

(20) καὶ παρὰ τῶν γνωρίμων τοιαῦτα κίχρασθαι, ἃ μήτ' ἂν ἀπαιτήσαι μὴτ' ἀπ' ἀποδιδόντων ταχέως ἄν τις κομίσαιτο.


 
   

Феофраст

Характеры


XXX. Подлокорыстие

(1) Подлокорыстие — это стремление к постыдной корысти, а подлокорыстный вот какой человек.
 
(2) Принимая гостей, он не подаст на стол достаточно хлеба.
 
(3) У иноземца, который остановился у него в доме, он занимает деньги.
 
(4) При раздаче порций жертвенного мяса заявляет, что раздатчику полагается двойная порция, и тотчас же забирает ее себе.
 
(5) Если продает вино, то даже приятелю старается всучить разбавленное водой.
 
(6) На театральное представление он ходит вместе с сыновьями уже в тот час, когда съемщики пускают на свободные места даром.
 
(7) Будучи послом за границей, он оставляет дома полученные от казны деньги на дорогу, а сам занимает на харчи у товарищей–послов. На плечи сопровождающего раба он наваливает ношу тяжелее, чем тот может снести, а харчей отпускает ему меньше всех других хозяев. Свою долю подарков, полагающихся послам, он требует, чтобы тут же продать ее.
 
(8) Натираясь маслом в бане, он говорит рабу: „Масло–то ты, паренек, купил прогорклое“, и затем берет и умащается чужим.
 
(9) Он способен даже требовать себе часть медяков, найденных рабами на улицах, приговаривая: „Гермесовы дары — для всех“.
 
(10) Когда приходится отдавать свой плащ в стирку, то занимает плащ у знакомого, а затем оттягивает возвращение на много дней, пока наконец его не потребуют назад.
 
(11) А бывает еще и такое. Он сам отмеривает своим домочадцам порции муки на харчи „фидоновой меркой“ с вдавленным внутрь дном, тщательно выравнивая поверхность.
 
(12) Узнав, что его приятель намерен по случаю купить какую–нибудь вещь, он спешит купить ее сам, чтобы перепродать ему.
 
(13) Возвращая взятые в долг тридцать мин, он недодает четыре драхмы.
 
(14) Если сыновья его по болезни пропустили учебные занятия, он делает соответствующий вычет из платы за обучение. А в месяц анфестерион вовсе не посылает детей в школу, чтобы не вносить платы учителю, так как в этом месяце много театральных представлений и праздников.
 
(15) Когда раб приносит ему свои медяки оброка, он требует еще лаж по счету на серебро.
 
(16) Так же он поступает, получая расчет от своего управляющего, при угощении земляков требует еще для своих рабов харчей из общего кошта. А оставшиеся от угощения половинки редьки он записывает, чтобы их не забрали рабы, прислуживающие за столом.
 
(17) Случись ему путешествовать со знакомыми, он пользуется услугами их рабов, своего же раба отдает внаем на сторону и наемную плату не вносит в общую казну.
 
(18) Конечно, когда у него устраивается обед в складчину, он ставит в счет израсходованные им дрова, чечевицу, уксус, соль и масло для светильников.
 
(19) Если кто–нибудь из приятелей женится или выдает замуж дочь, он умышленно перед этим уедет на некоторое время из города, чтобь не подносить свадебного подарка.
 
(20) И у знакомых он занимает такие вещи, которых не потребуют назад и даже откажутся принять, если их и предложить вернуть.