2  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Κ ο λ α κ ε ί α ς   β ’

(1) Τὴν δὲ κολακείαν ὑπολάβοι ἄν τις ὁμιλίαν αἰσχρὰν εἶναι, συμφέρουσαν δὲ τῶι κολακεύοντι, τὸν δὲ κόλακα τοιοῦτόν τινα, 

(2) ὥστε ἅμα πορευόμενον εἰπεῖν· Ἐνθυμῆι, ὡς ἀποβλέπουσι πρὸς σὲ οἱ ἄνθρωποι; τοῦτο δὲ οὐθενὶ τῶν ἐν τῆι πόλει γίνεται πλὴν σοί· ηὐδοκίμεις χθὲς ἐν τῆι στοᾶι· πλειόνων γὰρ ἢ τριάκοντα ἀνθρώπων καθημένων καὶ ἐμπεσόντος λόγου, τίς εἴη βέλτιστος, ἀπ' αὐτοῦ ἀρξαμένους πάντας ἐπὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατενεχθῆναι. 

(3) καὶ ἅμα τοιαῦτα λέγων ἀπὸ τοῦ ἱματίου ἀφελεῖν κροκύδα, καὶ ἐάν τι πρὸς τὸ τρίχωμα [τῆς κεφαλῆς] ὑπὸ πνεύματος προσενεχθῆι ἄχυρον, καρφολογῆσαι, καὶ ἐπιγελάσας δὲ εἰπεῖν· Ὁρᾶς; ὅτι δυεῖν σοι ἡμερῶν οὐκ ἐντετύχηκα, πολιῶν ἔσχηκας τὸν πώγωνα μεστόν, καίπερ εἴ τις καὶ ἄλλος πρὸς τὰ ἔτη ἔχεις μέλαιναν τὴν τρίχα. 

(4) καὶ λέγοντος δὲ αὐτοῦ τι τοὺς ἄλλους σιωπᾶν κελεῦσαι καὶ ἐπαινέσαι δὲ ἀκούοντος, καὶ ἐπισημήνασθαι δέ, εἰ παύεται, Ὀρθῶς, καὶ σκώψαντι ψυχρῶς ἐπιγελάσαι τό τε ἱμάτιον ὦσαι εἰς τὸ στόμα ὡς δὴ οὐ δυνάμενος κατασχεῖν τὸν γέλωτα. 

(5) καὶ τοὺς ἀπαντῶντας ἐπιστῆναι κελεῦσαι, ἕως ἂν αὐτὸς παρέλθηι. 

(6) καὶ τοῖς παιδίοις μῆλα καὶ ἀπίους πριάμενος εἰσενέγκας δοῦναι ὁρῶντος αὐτοῦ, καὶ φιλήσας δὲ εἰπεῖν· Χρηστοῦ πατρὸς νεόττια. 

(7) καὶ συνωνούμενος ἐπικρηπῖδας τὸν πόδα φῆσαι εἶναι εὐρυθμότερον τοῦ ὑποδήματος. 

(8) καὶ πορευομένου πρός τινα τῶν φίλων προδραμὼν εἰπεῖν ὅτι Πρὸς σὲ ἔρχεται, καὶ ἀναστρέψας ὅτι Προσήγγελκά σε.

(9) ἀμέλει δὲ καὶ τὰ ἐκ γυναικείας ἀγορᾶς διακονῆσαι δυνατὸς ἀπνευστί. 

(10) καὶ τῶν ἑστιωμένων πρῶτος ἐπαινέσαι τὸν οἶνον καὶ παραμένων εἰπεῖν· Ὡς μαλακῶς ἐσθίεις, καὶ ἄρας τι τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης φῆσαι· Τουτὶ ἄρα ὡς χρηστόν ἐστι· καὶ ἐρωτῆσαι, μὴ ῥιγοῖ, καὶ εἰ ἐπιβάλλεσθαι βούλεται, καὶ εἴ τι περιστείληι αὐτόν, καὶ μὴν ταῦτα λέγων πρὸς τὸ οὖς προσκύπτων διαψιθυρίζειν· καὶ εἰς ἐκεῖνον ἀποβλέπων τοῖς ἄλλοις λαλεῖν. 

(11) καὶ τοῦ παιδὸς ἐν τῶι θεάτρωι ἀφελόμενος τὰ προσκεφάλαια αὐτὸς ὑποστρῶσαι. 

(12) καὶ τὴν οἰκίαν φῆσαι εὖ ἠρχιτεκτονῆσθαι καὶ τὸν ἀγρὸν εὖ πεφυτεῦσθαι καὶ τὴν εἰκόνα ὁμοίαν εἶναι. 

[καὶ τὸ κεφάλαιον τὸν κόλακα ἔστι θεάσασθαι πάντα καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα, ὧι χαριεῖσθαι ὑπολαμβάνει.] 


 
   

Феофраст

Характеры


II. Льстивость

(1) Лесть можно определить как недостойное обхождение, выгодное льстецу. А льстец вот какой человек.
 
(2) Идя с кем–либо, он говорит спутнику: „Обрати внимание, как все глядят на тебя и дивятся. Ни на кого ведь в нашем городе не смотрят так, как на тебя! Вчера тебя расхваливали под Портиком. А там ведь сидело больше тридцати человек. И когда речь зашла о том, кто самый благородный, то все (и я прежде всего) сошлись на твоем имени“.
 
(3) Продолжая в таком духе, льстец снимает пушинки с его плаща и если тому в бороду от ветра попала соломинка, то вытаскивает ее и со смешком говорит: „Смотри–ка! Два дня мы с тобой не видались, а уже в бороде у тебя полно седых волос, хотя для твоих лет у тебя волос черен, как ни у кого другого“.
 
(4) Стоит только спутнику открыть рот, как льстец велит всем остальным замолчать, и если тот поет, то расхваливает, а по окончании песни кричит: „Браво!“. А если спутник отпустит плоскую шутку, льстец смеется, затыкая рот  плащом, как будто и в самом деле не может удержаться от смеха.
 
(5) Встречным он велит остановиться и ждать, пока „сам“ не пройдет.
 
(6) Накупив яблок и груш, он угощает  детей на глазах отца и целует их со словами: „Славного отца птенцы“.
 
(7) Покупая вместе с ним сапоги, льстец замечает: „Твоя нога гораздо изящнее этой обуви“.
 
(8) Когда тот отправляется навестить кого–нибудь из друзей, он забегает вперед со словами: „К тебе идут!“, а затем, возвратившись, объявляет: „Я уже известил о твоем приходе“.
 
(9) Мало того, он способен даже, не переводя духа, таскать покупки с женского рынка.
 
(10) Первым из гостей он расхваливает хозяйское вино и приговаривает: „Да и в еде ты знаешь толк!“. Затем, попробовав что–нибудь со стола, повторяет: „Что за славный кусочек!“. Пристает к хозяину с вопросами: не холодно ли ему, не накинуть ли на него что–нибудь и — не дожидаясь ответа — закутывает его. С хозяином льстец шепчется, а во время разговора с другими оглядывается на него.
 
(11) В театре льстец сам подкладывает ему подушку,отняв ее у раба.
 
(12). И дом–то его, по словам льстеца, прекрасно построен, и земельный участок отлично обработан, и портрет похож.