10  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ κ α ι ρ ί α ς   ι β ’

(1) Ἡ μὲν οὖν ἀκαιρία ἐστὶν ἐπίτευξις λυποῦσα τοὺς ἐντυγχάνοντας, ὁ δὲ ἄκαιρος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἀσχολουμένωι προσελθὼν ἀνακοινοῦσθαι. 

(3) καὶ πρὸς τὴν αὑτοῦ ἐρωμένην κωμάζειν πυρέττουσαν. 

(4) καὶ δίκην ὡφληκότα ἐγγύης προσελθὼν κελεῦσαι αὑτὸν ἀναδέξασθαι. 

(5) καὶ μαρτυρήσων παρεῖναι τοῦ πράγματος ἤδη κεκριμένου. 

(6) καὶ κεκλημένος εἰς γάμους τοῦ γυναικείου γένους κατηγορεῖν. 

(7) καὶ ἐκ μακρᾶς ὁδοῦ ἥκοντα ἄρτι παρακαλεῖν εἰς περίπατον. 

(8) δεινὸς δὲ καὶ προσάγειν ὡνητὴν πλείω διδόντα ἤδη πεπρακότι. 

(9) καὶ ἀκηκοότας καὶ μεμαθηκότας ἀνίστασθαι ἐξ ἀρχῆς διδάσκων. 

(10) καὶ προθύμως δὲ ἐπιμεληθῆναι, ἃ μὴ βούλεταί τις γενέσθαι, αἰσχύνεται δὲ ἀπείπασθαι. 

(11) καὶ θύοντας καὶ ἀναλίσκοντας ἥκειν τόκον ἀπαιτήσων. 

(12) καὶ μαστιγουμένου οἰκέτου παρεστὼς διηγεῖσθαι, ὅτι καὶ αὑτοῦ ποτε παῖς οὕτως πληγὰς λαβὼν ἀπήγξατο. 

(13) καὶ παρὼν διαίτηι συγκρούειν, ἀμφοτέρων βουλομένων διαλύεσθαι. 

(14) καὶ ὀρχησόμενος ἅψασθαι ἑτέρου μηδέπω μεθύοντος.


 
   

Феофраст

Характеры


XII. Безтактность

(1) Безтактность — это неумение выбрать подходящий момент, причиняющее неприятность людям, с которыми общаешься, а безтактный вот какой человек.
 
(2) К занятому человеку он приходит за советом
 
(3) и врывается с толпой бражников в дом своей возлюбленной, когда та лежит в лихорадке.
 
(4) К уже пострадавшему при поручительстве он обращается с просьбой быть его поручителем.
 
(5) Когда предстоит выступать свидетелем, он является в суд уже по окончании дела.
 
(6) На свадьбе начинает поносить женский пол.
 
(7) Человека, который только что пришел домой усталый, он приглашает на прогулку.
 
(8) Он способен к продавшему что–нибудь привести покупателя, который предлагает более высокую цену.
 
(9) В собрании, когда все уже знают и поняли сущность дела, он встает и начинает рассказывать все сначала.
 
(10) Он усердно предлагает свою помощь в деле, которое начавший его хотел бы прекратить.
 
(11) За причитающимися ему процентами он является как раз после того, как его должник потратился на жертвоприношение.
 
(12) Когда раба наказывают ударами бича, он стоит тут же и рассказывает кстати, как у него как–то один раб повесился после бичевания.
 
(13) В третейском суде он старается поссорить стороны, желающие примириться. Пускаясь в пляс, тащит за собой соседа, который еще не пьян.