10  11  12   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Π ε ρ ι ε ρ γ ί α ς   ι γ ’

(1) Ἀμέλει ‹ἡ› περιεργία δόξει εἶναι προσποίησίς τις λόγων καὶ πράξεων μετὰ εὐνοίας, ὁ δὲ περίεργος τοιοῦτός τις, 

(2) ‹οἷος› ἐπαγγέλλεσθαι ἀναστάς, ἃ μὴ δυνήσεται. 

(3) καὶ ὁμολογουμένου τοῦ πράγματος δικαίου εἶναι ἐντείνας ἐλεγχθῆναι. 

(4) καὶ πλείω δὲ ἐπαναγκάσαι τὸν παῖδα κεράσαι, ἢ ὅσα δύνανται οἱ παρόντες ἐκπιεῖν. 

(5) καὶ διείργειν τοὺς μαχομένους, καὶ οὓς οὐ γινώσκει. 

(6) καὶ ἀτραποῦ ἡγήσασθαι, εἶτα μὴ δύνασθαι εὑρεῖν, οὗ πορεύεται. 

(7) καὶ τὸν στρατηγὸν προσελθὼν ἐρωτῆσαι, πότε μέλλει παρατάττεσθαι, καὶ τί μετὰ τὴν αὔριον παραγγελεῖ. 

(8) καὶ προσελθὼν τῶι πατρὶ εἰπεῖν, ὅτι ἡ μήτηρ ἤδη καθεύδει ἐν τῶι δωματίωι. 

(9) καὶ ἀπαγορεύοντος τοῦ ἰατροῦ, ὅπως μὴ δώσει οἶνον τῶι μαλακιζομένωι, φήσας βούλεσθαι διάπειραν λαμβάνειν, εὖ ποτίσαι τὸν κακῶς ἔχοντα. 

(10) καὶ γυναικὸς δὲ τελευτησάσης ἐπιγράψαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ αὐτῆς τῆς γυναικὸς τοὔνομα καὶ ποδαπή ἐστι, καὶ προσεπιγράψαι, ὅτι οὗτοι πάντες χρηστοὶ ἦσαν. 

(11) καὶ ὀμνύναι μέλλων εἰπεῖν πρὸς τοὺς περιεστηκότας, ὅτι Καὶ πρότερον πολλάκις ὀμώμοκα.


 
   

Феофраст

Характеры


XIII. Суетливость

(1) Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек.
 
(2) Он дает обещания, которые потом не может выполнить.
 
(3) Если дело единодушно признано справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна.
 
(4) Слугу–виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости.
 
(5) Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить.
 
(6) Он обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше идти.
 
(7) В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра.
 
(8) К отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне.
 
(9) Если врач запрещает давать больному вино, он все–таки дает, говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот.
 
(10) На могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
 
(11) Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: „Не впервой мне: ведь уже и раньше много раз я клялся“.