10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ὑ π ε ρ η φ α ν ί α ς   κ δ ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ ὑπερηφανία καταφρόνησίς τις πλὴν αὑτοῦ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ ὑπερήφανος τοιόσδε τις, 

(2) οἷος τῶι σπεύδοντι ἀπὸ δείπνου ἐντεύξεσθαι φάσκειν ἐν τῶι περιπατεῖν. 

(3) καὶ εὖ ποιήσας μεμνῆσθαι φάσκειν. 

(4) καὶ βαδίζων [ἐν ταῖς ὁδοῖς] τὰς διαίτας κρίνειν [ἐν] τοῖς ἐπιτρέψασι. 

(5) καὶ χειροτονούμενος ἐξόμνυσθαι τὰς ἀρχάς, οὐ φάσκων σχολάζειν. 

(6) καὶ προσελθεῖν πρότερος οὐδενὶ θελῆσαι. 

(7) καὶ τοὺς πωλοῦντάς τι ἢ μεμισθωμένους δεινὸς κελεῦσαι ἥκειν πρὸς αὑτὸν ἅμ' ἡμέραι. 

(8) καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς πορευόμενος μὴ λαλεῖν τοῖς ἐντυγχάνουσι, κάτω κεκυφώς, ὅταν δὲ αὐτῶι δόξηι, ἄνω πάλιν. 

(9) καὶ ἑστιῶν τοὺς φίλους αὐτὸς μὴ συνδειπνεῖν, ἀλλὰ τῶν ὑφ' αὑτόν τινι συντάξαι αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι. 

(10) καὶ προαποστέλλειν δὲ, ἐπὰν πορεύηται, τὸν ἐροῦντα, ὅτι προσέρχεται. 

(11) καὶ οὔτε ἐπ' ἀλειφόμενον αὑτὸν οὔτε λουόμενον οὔτε ἐσθίοντα ἐᾶσαι ἂν εἰσελθεῖν. 

(12) ἀμέλει δὲ καὶ λογιζόμενος πρός τινα τῶι παιδὶ συντάξαι τὰς ψήφους διωθεῖν καὶ κεφάλαιον ποιήσαντι γράψαι αὐτῶι εἰς λόγον. 

(13) καὶ ἐπιστέλλων μὴ γράφειν, ὅτι Χαρίζοιο ἄν μοι, ἀλλ' ὅτι Βούλομαι γενέσθαι, καὶ Ἀπέσταλκα πρὸς σὲ ληψόμενος, καὶ Ὅπως ἄλλως μὴ ἔσται, καὶ Τὴν ταχίστην.


 
   

Феофраст

Характеры


XXIV. Высокомерие

(1) Высокомерие — это какое–то презрение ко всем остальным людям, кроме себя, а высокомерный вот какой человек.
 
(2) Посетителю, который спешит, он говорит, что тот может с ним встретиться после обеда за прогулкой.
 
(3) Оказав людям услугу, он велит хорошо запомнить это.
 
(4) Приговор сторонам, которые выбрали его посредником, он выносит, прогуливаясь по улице.
 
(5) Избранный на государственную должность, отказывается, клятвенно заверяя, что ему недосуг.
 
(6) Первым посетить он никого не желает.
 
(7) Своим поставщикам или нанятым на работу он велит приходить на рассвете.
 
(8) Со встречными на улицах не разговаривает, но идет, глядя себе под ноги или, наоборот, высоко подняв голову.
 
(9) Принимая дома приятелей, сам не обедает с ними вместе, но оставляет их на попечение одного из своих людей.
 
(10) Отправляясь куда–нибудь, заранее посылает человека сообщить о своем прибытии.
 
(11) Когда натирается маслом в бане, и даже за едой, не допускает к себе посетителей.
 
(12) При расчетах с кем–нибудь поручает рабу подсчитать на камешках и, подведя итог, записать в счет. (
 
13) В письмах не пишет: „Ты сделаешь мне одолжение“, но „Мне желательно“, „Я послал человека, чтобы получить от тебя“ и „Чтобы так оно и было“, „Без промедления!“.