10  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α ς   ι ς ’

(1) Ἀμέλει ἡ δεισιδαιμονία δόξειεν ‹ἂν› εἶναι δειλία πρὸς τὸ δαιμόνιον, ὁ δὲ δεισιδαίμων τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἐπιτυχὼν ἐκφορᾶι ἀπονιψάμενος τὰς χεῖρας καὶ περιρρανάμενος ἀπὸ ἱεροῦ δάφνην εἰς τὸ στόμα λαβὼν οὕτω τὴν ἡμέραν περιπατεῖν. 

(3) καὶ τὴν ὁδὸν ἐὰν ὑπερδράμηι γαλῆ, μὴ πρότερον πορευθῆναι, ἕως διεξέλθηι τις ἢ λίθους τρεῖς ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ διαβάληι. 

(4) καὶ ἐὰν ἴδηι ὄφιν ἐν τῆι οἰκίαι, ἐὰν παρείαν, Σαβάζιον καλεῖν, ἐὰν δὲ ἱερόν, ἐνταῦθα ἡρῶιον εὐθὺς ἱδρύσασθαι. 

(5) καὶ τῶν λιπαρῶν λίθων τῶν ἐν ταῖς τριόδοις παριὼν ἐκ τῆς ληκύθου ἔλαιον καταχεῖν καὶ ἐπὶ γόνατα πεσὼν καὶ προσκυνήσας ἀπαλλάττεσθαι. 

(6) καὶ ἐὰν μῦς θύλακον ἀλφίτων διαφάγηι, πρὸς τὸν ἐξηγητὴν ἐλθὼν ἐρωτᾶν, τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ἐὰν ἀποκρίνηται αὐτῶι ἐκδοῦναι τῶι σκυτοδέψηι ἐπιρράψαι, μὴ προσέχειν τούτοις, ἀλλ' ἀποτραπεὶς ἐκθύσασθαι. 

(7) καὶ πυκνὰ δὲ τὴν οἰκίαν καθᾶραι δεινὸς Ἑκάτης φάσκων ἐπαγωγὴν γεγονέναι. 

(8) κἂν γλαῦκες βαδίζοντος αὐτοῦ ταράττωνται, [καὶ] εἴπας· Ἀθηνᾶ κρείττων, παρελθεῖν οὕτω. 

(9) καὶ οὔτε ἐπιβῆναι μνήματι οὔτ' ἐπὶ νεκρὸν οὔτ' ἐπὶ λεχὼ ἐλθεῖν ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τὸ μὴ μιαίνεσθαι συμφέρον αὑτῶι φῆσαι εἶναι.

(10) καὶ ταῖς τετράσι δὲ καὶ ἑβδόμαις προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρσίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανοῦν τοὺς Ἑρμᾶς, ἀφρονεῖν ὅλην τὴν ἡμέραν. 

(11) καὶ ὅταν ἐνύπνιον ἴδηι, πορεύεσθαι πρὸς τοὺς ὀνειροκρίτας, πρὸς τοὺς μάντεις, πρὸς τοὺς ὀρνιθοσκόπους, ἐρωτήσων, τίνι θεῶν - ἢ θεᾶι - προσεύχεσθαι δεῖ.

(11A)καὶ τελεσθησόμενος πρὸς τοὺς Ὀρφεοτελεστὰς κατὰ μῆνα πορεύεσθαι μετὰ τῆς γυναικός - ἐὰν δὲ μὴ σχολάζηι ἡ γυνή, μετὰ τῆς τίτθης - καὶ τῶν παιδίων. 

(12) καὶ τῶν περιρραινομένων ἐπὶ θαλάττης ἐπιμελῶς δόξειεν ἂν εἶναι. 

(13) κἄν ποτε ἐπίδηι σκορόδωι ἐστεμμένον τῶν ἐπὶ ταῖς τριόδοις, ἀπελθὼν κατὰ κεφαλῆς λούσασθαι καὶ ἱερείας καλέσας σκίλληι ἢ σκύλακι κελεῦσαι αὑτὸν περικαθᾶραι. 

(14) μαινόμενον δὲ ἰδὼν ἢ ἐπίληπτον φρίξας εἰς κόλπον πτύσαι.


 
   

Феофраст

Характеры


XVI. Суеверие

(1) Суеверие — это, конечно, страх перед божественной силой, а суеверный вот какой человек.
 
(2) В день праздника Кувшинов, омыв руки и окропив себя священной водой, выходит из храма с лавровой веткой во рту и так прогуливается целый день.
 
(3) И если ласка перебежит дорогу, то подождет, пока кто–либо другой не перейдет или пока сам не перекинет три камня через дорогу.
 
(4) Увидев у себя дома змею, он призывает Сабазия, если эта змея—парей, а если священная змея, то тотчас же сооружает часовню герою.
 
(5) Проходя мимо камней, помазанных елеем, что стоят на перекрестках, он умащает их маслом из лекифа и, опустившись на колени, падает ниц и только затем уходит.
 
(6) Если мышь прогрызет мучной мех, он идет к толкователю знамений и снов за советом, как поступить. И если тот велит отдать мех в починку кожевнику, то не слушает и по возвращении совершает очистительный обряд.
 
(7) То и дело он совершает очищения своего дома, потому, мол, что Геката навела на него чары.
 
(8) Если по дороге услышит крик совы, то не идет дальше, не воскликнув: „Со мной Афина владычица!“.
 
(9) Могил он сторонится и не пойдет к покойнику или к роженице, но скажет, что остерегается осквернения.
 
(10) Каждый четвертый и двадцать четвертый день месяца он поручает своим домочадцам подогреть вино, а сам уходит из дому купить миртовых ветвей, ладана, жертвенных лепешек и затем, возвратившись домой, целый день украшает венками своих Гермафродитов.
 
(11) И всякий раз, как увидит сон, отправляется к снотолкователям, прорицателям и птицегадателям вопросить, какому богу или богине ему молиться.
 
(12) Собираясь принять посвящение в таинства, он каждый месяц ходит к орфеотелестам вместе с женой (а если той недосуг, то с кормилицей) и детьми.
 
(13) Если заметит человека из тех, что стоят на перекрестке, увенчанного венком из чеснока, то возвращается домой и, омывшись с ног до головы, велит затем позвать жриц, чтобы получить очищение морским луком или щенком. (
 
14) Завидев помешанного или припадочного, он в ужасе плюет себе за пазуху.