10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς   κ β ’

(1) Ἡ δὲ ἀνελευθερία ἐστὶν ἀπουσία τις φιλοτιμίας δαπάνην ἐχούσης, ὁ δὲ ἀνελεύθερος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος νικήσας τραγωιδοῖς ταινίαν ἀναθεῖναι ξυλίνην τῶι Διονύσωι ἐπιγράψας μόνον αὐτοῦ τὸ ὄνομα. 

(3) καὶ ἐπιδόσεων γινομένων ἐκ τοῦ δήμου, ἀναστὰς σιωπῆι ἐκ τοῦ μέσου ἀπελθεῖν. 

(4) καὶ ἐκδιδοὺς αὑτοῦ θυγατέρα τοῦ μὲν ἱερείου πλὴν τῶν ἱερέων τὰ κρέα ἀποδόσθαι, τοὺς δὲ διακονοῦντας ἐν τοῖς γάμοις οἰκοσίτους μισθώσασθαι. 

(5) καὶ τριηραρχῶν τὰ τοῦ κυβερνήτου στρώματα αὑτῶι ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὑποστορέννυσθαι, τὰ δὲ αὑτοῦ ἀποτιθέναι. 

(6) καὶ τὰ παιδία δὲ δεινὸς μὴ πέμψαι εἰς διδασκάλου, ὅταν ἦι [τοῦ ἀποτιθέναι καὶ τὰ παιδία] Μουσεῖα, ἀλλὰ φῆσαι κακῶς ἔχειν, ἵνα μὴ συμβάλωνται. 

(7) καὶ ἐξ ἀγορᾶς δὲ ὀψωνήσας τὰ κρέα αὐτὸς φέρειν καὶ τὰ λάχανα ἐν τῶι προκολπίωι. 

(8) καὶ ἔνδον μένειν, ὅταν ἐκδῶι θοἰμάτιον ἐκπλῦναι. 

(9) καὶ φίλου ἔρανον συλλέγοντος καὶ διειλεγμένου αὐτῶι, προσιόντα προϊδόμενος ἀποκάμψας ἐκ τῆς ὁδοῦ τὴν κύκλωι οἴκαδε πορευθῆναι.

(10) καὶ τῆι γυναικὶ δὲ τῆι ἑαυτοῦ προῖκα <πολλὴν> εἰσενεγκαμένηι μὴ πρίασθαι θεράπαιναν, ἀλλὰ μισθοῦσθαι εἰς τὰς ἐξόδους ἐκ τῆς γυναικείας παιδίον τὸ συνακολουθῆσον. 

(11) καὶ τὰ ὑποδήματα παλιμπήξει κεκαττυμένα φορεῖν καὶ λέγειν, ὅτι Κέρατος οὐδὲν διαφέρει. 

(12) καὶ ἀναστὰς τὴν οἰκίαν καλλῦναι καὶ τὰς κλίνας ἐκκορίσαι. 

(13) καὶ καθεζόμενος παραστρέψαι τὸν τρίβωνα, ὃν αὐτὸν φορεῖ. 


 
   

Феофраст

Характеры


XXII. Скаредность

(1)Скаредность — это низменная боязнь расходов, а скаред вот какой человек.
 
(2) Одержав победу с трагическим хором, он посвящает Дионису деревянную диадему и пишет на ней свое имя.
 
(3) Как только зайдет речь в народном собрании о добровольных взносах, он встает и втихомолку уходит.
 
(4) Отдавая замуж дочь, продает жертвенное мясо, кроме частей, назначенных жрецам, а прислуживать на свадебной пирушке нанимает слуг на своих харчах.
 
(5) Во время триерархии он велит стлать себе постель кормчего на корабельной палубе, а свою бережет.
 
(6) Он также не пускает сыновей в школу в праздник Муз под предлогом нездоровья, чтобы не вносить за них доли в складчину.
 
(7) Накупив съестного, он сам несет с рынка мясо и овощи за пазухой.
 
(8) Когда приходится отдавать в стирку плащ, он не выходит из дому.
 
(9) Завидев приближающегося приятеля, который собирает складчину, скряга, хотя уже договорился с ним о взносе, все–таки сворачивает с дороги и кружным путем возвращается домой.
 
(10) Жене своей, которая принесла ему большое приданое, не покупает рабыни–служанки, а нанимает провожать ее с женского рынка девочку.
 
(11) Обувь носит с много раз наставленными подметками и утверждает, что они не уступают в прочности рогу.
 
(12) Встав утром, он сам подметает пол в доме и уничтожает клопов в постели.
 
(13)Когда садится, то отворачивает свой плащ, который постоянно носит.