10  11  12  13  14  15  16  17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Δ υ σ χ ε ρ ε ί α ς   ι θ ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ δυσχέρεια ἀθεραπευσία σώματος λύπης παρασκευαστική, ὁ δὲ δυσχερὴς τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος λέπραν ἔχων καὶ ἀλφὸν καὶ τοὺς ὄνυχας μεγάλους περιπατεῖν καὶ φῆσαι ταῦτα εἶναι αὑτῶι συγγενικὰ ἀρρωστήματα· ἔχειν γὰρ αὐτὸν καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν πάππον, καὶ οὐκ εἶναι ῥάιδιον αὐτῶν εἰς τὸ γένος ὑποβάλλεσθαι. 

(3) ἀμέλει δὲ δεινὸς καὶ ἕλκη ἔχειν ἐν τοῖς ἀντικνημίοις καὶ προσπταίσματα ἐν τοῖς δακτύλοις καὶ μὴ θεραπεῦσαι ἀλλ' ἐᾶσαι θηριωθῆναι· καὶ τὰς μασχάλας δὲ θηριώδεις καὶ δασείας ἔχειν ἄχρι ἐπὶ πολὺ τῶν πλευρῶν καὶ τοὺς ὀδόντας μέλανας καὶ ἐσθιομένους ὥστε δυσέντευκτος εἶναι καὶ ἀηδής. 

(4) καὶ τὰ τοιαῦτα· ἐσθίων ἀπομύττεσθαι· θύων ἅμ' ἀδαξᾶσθαι· προσλαλῶν ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ στόματος· ἅμα πιὼν προσερυγγάνειν. 

(5) ἐν ἀνίπτοις τοῖς στρώμασι μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ κοιμᾶσθαι. 

(6) ἐλαίωι σαπρῶι ἐν βαλανείωι χρώμενος σφύζεσθαι. 

(7) καὶ χιτωνίσκον παχὺν καὶ ἱμάτιον σφόδρα λεπτὸν καὶ κηλίδων μεστὸν ἀναβαλλόμενος εἰς ἀγορὰν ἐξελθεῖν.

(8) καὶ εἰς ὀρνιθοσκόπου τῆς μητρὸς ἐξελθούσης βλασφημῆσαι. 

(9) καὶ εὐχομένων καὶ σπενδόντων ἐκβαλεῖν τὸ ποτήριον καὶ γελάσαι ὡς τεράστιόν τι πεποιηκώς·

(10) καὶ αὐλούμενος δὲ κροτῆσαι ταῖς χερσὶ μόνος τῶν ἄλλων καὶ συντερετίζειν καὶ ἐπιτιμᾶν τῆι αὐλητρίδι, τί οὕτω ταχὺ ἐπαύσατο· (11)καὶ ἀποπτύσαι δὲ βουλόμενος, ὑπὲρ τῆς τραπέζης προσπτύσαι τῶι οἰνοχόωι. 


 
   

Феофраст

Характеры


XIX. Нечистоплотность

(1) Нечистоплотность — это нерадение о своем теле, неприятное другим, а нечистоплотный вот какой человек.
 
(2) Он расхаживает, страдая проказой и лишаями, с черными ногтями, и объявляет еще, что у них в семье это, мол, прирожденный недуг: ведь до него этим недугом страдали его отец и дед, и поэтому не так–то легко кому–нибудь со стороны втереться в их семью.
 
(3) Язвы на голенях и ушибы на пальцах ног он, конечно, не лечит, но так запускает, что они становятся злокачественными. Из подмышек и далеко по бокам у него растет густая шерсть, как у дикого зверя. И зубы у него черные и изъеденные, так что с ним противно общаться.
 
(4) Другие качества его вот какие. За едой он сморкается в руку; принося жертву, пачкается кровью; разговаривая с кем–нибудь, брызжет изо рта; во время питья отрыгивает.
 
(5) Спит в грязной постели со своей женой.
 
(6) В бане он натирается прогорклым маслом и [...].
 
(7) В толстой рубахе и очень тонком плаще (который весь в пятнах) идет на рынок.
 
(8) Когда его родная мать выходит из дому, направляясь к птицегадателю, он произносит слова, предвещающие беду.
 
(9) А когда люди молятся или приносят жертвы, он роняет кубок и смеется, как будто выкинул какую–то остроумную шутку.
 
(10) Слушая игру на флейте, он один аплодирует и подпевает и затем грубо кричит на флейтистку, зачем так скоро перестала играть.
 
(11) Если ему нужно сплюнуть за столом, он плюет на виночерпия.