10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ ν α ι σ θ η σ ί α ς   ι δ ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ ἀναισθησία, ὡς ὅρωι εἰπεῖν, βραδυτὴς ψυχῆς ἐν λόγοις καὶ πράξεσιν, ὁ δὲ ἀναίσθητος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος λογισάμενος ταῖς ψήφοις καὶ κεφάλαιον ποιήσας ἐρωτᾶν τὸν παρακαθήμενον· Τί γίνεται; 

(3) καὶ δίκην φεύγων καὶ ταύτην εἰσιέναι μέλλων ἐπιλαθόμενος εἰς ἀγρὸν πορεύεσθαι. 

(4) καὶ θεωρῶν ἐν τῶι θεάτρωι μόνος καταλείπεσθαι καθεύδων. 

(5) καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ τῆς νυκτὸς ἐπὶ θάκου ἀνιστάμενος ‹ἀποπλανώμενος› ὑπὸ κυνὸς τῆς τοῦ γείτονος δηχθῆναι. 

(6) καὶ λαβών καὶ ἀποθεὶς αὐτός, τοῦτο ζητεῖν καὶ μὴ δύνασθαι εὑρεῖν. 

(7) καὶ ἀπαγγέλλοντος αὐτῶι, ὅτι τετελεύτηκέ τις αὐτοῦ τῶν φίλων, ἵνα παραγένηται, σκυθρωπάσας καὶ δακρύσας εἰπεῖν· Ἀγαθῆι τύχηι. 

(8) δεινὸς δὲ καὶ ἀπολαμβάνων ἀργύριον ὀφειλόμενον μάρτυρας παραλαβεῖν. 

(9) καὶ χειμῶνος ὄντος μάχεσθαι τῶι παιδί, ὅτι σικύους οὐκ ἠγόρασεν. 

(10) καὶ τὰ παιδία ἑαυτοῖς παλαίειν ἀναγκάζων καὶ τροχάζειν [καὶ] εἰς κόπους ἐμβάλλειν. 

(11) καὶ ἐν ἀγρῶι αὐτὸς φακῆν ἕψων δὶς ἅλας εἰς τὴν χύτραν ἐμβαλὼν ἄβρωτον ποιῆσαι. 

(12) καὶ ὕοντος τοῦ Διὸς εἰπεῖν· +ἡδύ γε τῶν ἄστρων νομίζει, ὅτι δὴ καὶ οἱ ἄλλοι λέγουσι πίσσης+.

(13) καὶ λέγοντός τινος· Πόσους οἴει κατὰ τὰς Ἱερὰς πύλας ἐξενηνέχθαι νεκρούς; πρὸς τοῦτον εἰπεῖν· Ὅσοι ἐμοὶ καὶ σοὶ γένοιντο.


 
   

Феофраст

Характеры


XIV. Тупоумие

(1) Тупоумие — это душевная вялость, проявляющаяся в речах и поступках, а тупоумный вот какой человек.
 
(2) Сосчитав счетными камешками и подведя итог, он задает сидящему рядом вопрос: „Сколько же это получается?“.
 
(3) Вызванный в суд по иску, он в назначенный для разбирательства день по забывчивости отправляется в деревню.
 
(4) На представлении в театре он засыпает и под конец остается один.
 
(5) Объевшись за ужином, он встает ночью с постели, чтобы выйти на двор [...] и возвращается искусанный соседской собакой.
 
(6) Запрячет какую–нибудь вещь, потом ищет и не может найти.
 
(7) При вести о кончине какого–нибудь приятеля и получив приглашение на похороны, он с печальным лицом и слезами восклицает: „В добрый час!“.
 
(8) Получая долги, он приводит с собой свидетелей.
 
(9) Зимой он бранится со своим рабом, зачем тот не купил на рынке огурцов.
 
(10) Детей своих заставляет до изнеможения состязаться в борьбе и беге.
 
(11) На полевых работах он самолично варит себе чечевицу, причем дважды кладет в горшок соли, так что кушанье становится несъедобным.
 
(12) В дождь говорит: „Как ясно сияют звезды“. [...]
 
(13) На вопрос: „Сколько покойников, по–твоему, вынесено за Могильные Ворота?“ он отвечает: „Нам бы с тобой столько покойников“.