10  11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Μ ε μ ψ ι μ ο ι ρ ί α ς   ι ζ ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ μεμψιμοιρία ἐπιτίμησις παρὰ τὸ προσῆκον τῶν δεδομένων, ὁ δὲ μεμψίμοιρος τοιόσδε τις, 

(2) οἷος ἀποστείλαντος μερίδα τοῦ φίλου εἰπεῖν πρὸς τὸν φέροντα· Ἐφθόνησάς μοι τοῦ ζωμοῦ καὶ τοῦ οἰναρίου οὐκ ἐπὶ δεῖπνον καλέσας. 

(3) καὶ ὑπὸ τῆς ἑταίρας καταφιλούμενος εἰπεῖν· Θαυμάζω, εἰ σὺ καὶ ἀπὸ τῆς ψυχῆς οὕτω με φιλεῖς. 

(4) καὶ τῶι Διὶ ἀγανακτεῖν, οὐ διότι ὕει, ἀλλὰ διότι ὕστερον. 

(5) καὶ εὑρὼν ἐν τῆι ὁδῶι βαλλάντιόν τι εἰπεῖν· Ἀλλ' οὐ θησαυρὸν εὕρηκα οὐδέποτε. 

(6) καὶ πριάμενος ἀνδράποδον ἄξιον καὶ πολλὰ δεηθεὶς τοῦ πωλοῦντος· Θαυμάζω, εἰπεῖν, ὅ τι ὑγιὲς οὕτω ἄξιον ἐώνημαι. 

(7) καὶ πρὸς τὸν εὐαγγελιζόμενον, ὅτι Υἱός σοι γέγονεν, εἰπεῖν, ὅτι 5Αν προσθῆις· καὶ τῆς οὐσίας τὸ ἥμισυ ἄπεστιν, ἀληθῆ ἐρεῖς. 

(8) καὶ δίκην νικήσας καὶ λαβὼν πάσας τὰς ψήφους ἐγκαλεῖν τῶι γράψαντι τὸν λόγον ὡς πολλὰ παραλελοιπότι τῶν δικαίων. 

(9) καὶ ἐράνου εἰσενεχθέντος παρὰ τῶν φίλων καὶ φήσαντός τινος· Ἱλαρὸς ἴσθι, Καὶ πῶς; εἰπεῖν, Ὅτι δεῖ τἀργύριον ἀποδοῦναι ἑκάστωι καὶ χωρὶς τούτων χάριν ὀφείλειν ὡς εὐεργετημένον;


 
   

Феофраст

Характеры


XVII. Ворчливость

(1) Ворчливость — это недовольство некстати всем, что тебе предлагают, а ворчун вот какой человек.
 
(2) Если приятель пошлет ему угощение с жертвенного стола, то он скажет посланному: „Пожалел он мне своей похлебки и винишка, потому и не позвал на обед!“.
 
(3) А когда гетера целует его, он говорит: „Интересно, действительно ли ты меня сердечно любишь?“.
 
(4) И Зевсом он недоволен — не потому, что тот послал дождь, а потому, что послал позднее чем следовало.
 
(5) Случись ему найти на дороге кошелек, он говорит: „А вот клада–то я никогда еще не находил!“.
 
(6) Купив после долгого торга с продавцом по сходной цене раба, он говорит: „Странно будет, если я за эту цену купил что–то стоящее“.
 
(7) А тому, кто приносит радостную весть: „Сын у тебя родился“, отвечает: „Прибавь еще, что половина добра у меня пропала, и ты скажешь правду!“.
 
(8) Если случится выиграть тяжбу и получить все голоса судей, он еще упрекает составителя речи за то, что тот пропустил много важных доводов.
 
(9) Если приятели предоставят ему в складчину дружеский заем и кто–нибудь из них скажет: „На радость тебе“, он ответит: „Чего это ради? Ведь мне придется каждому отдавать деньги, да, кроме того, еще и благодарить, словно мне оказали благодеяние“.