10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ π ι σ τ ί α ς   ι η ’

(1) Ἔστιν ἀμέλει ‹ἡ› ἀπιστία ὑπόληψίς τις ἀδικίας κατὰ πάντων, ὁ δὲ ἄπιστος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἀποστείλας τὸν παῖδα ὀψωνήσοντα ἕτερον παῖδα πέμπειν τὸν πευσόμενον, πόσου ἐπρίατο. 

(3) καὶ φέρειν αὐτὸς τὸ ἀργύριον καὶ κατὰ στάδιον καθίζων ἀριθμεῖν, πόσον ἐστί. 

(4) καὶ τὴν γυναῖκα τὴν αὑτοῦ ἐρωτᾶν κατακείμενος, εἰ κέκλεικε τὴν κιβωτόν, καὶ εἰ σεσήμανται τὸ κυλιούχιον, καὶ εἰ ὁ μοχλὸς εἰς τὴν θύραν τὴν αὐλείαν ἐμβέβληται, καὶ ἂν ἐκείνη φῆι, μηδὲν ἧττον αὐτὸς ἀναστὰς γυμνὸς ἐκ τῶν στρωμάτων καὶ ἀνυπόδητος τὸν λύχνον ἅψας ταῦτα πάντα περιδραμὼν ἐπισκέψασθαι καὶ οὕτω μόλις ὕπνου τυγχάνειν. 

(5) καὶ τοὺς ὀφείλοντας αὐτῶι ἀργύριον μετὰ μαρτύρων ἀπαιτεῖν τοὺς τόκους, ὅπως μὴ δύναιντο ἔξαρνοι γενέσθαι. 

(6) καὶ τὸ ἱμάτιον δὲ ἐκδοῦναι δεινὸς οὐχ ὃς βέλτιστα ἐργάσεται, ἀλλ' ὅταν ἦι ἄξιος ἐγγυητὴς τοῦ κναφέως. 

(7) καὶ ὅταν ἥκηι τις αἰτησόμενος ἐκπώματα, μάλιστα μὲν μὴ δοῦναι, ἂν δ' ἄρα τις οἰκεῖος ἦι καὶ ἀναγκαῖος, μόνον οὐ πυρώσας καὶ στήσας καὶ σχεδὸν ἐγγυητὴν λαβὼν χρῆσαι.

(8) καὶ τὸν παῖδα δὲ ἀκολουθοῦντα κελεύειν αὑτοῦ ὄπισθεν μὴ βαδίζειν, ἀλλ' ἔμπροσθεν, ἵνα φυλάττηι αὐτόν, μὴ ἐν τῆι ὁδῶι ἀποδράσηι. 

(9) καὶ τοῖς εἰληφόσι τι παρ' αὐτοῦ καὶ λέγουσι· Πόσου, κατάθου, οὐ γὰρ σχολάζω πω, ‹εἰπεῖν›· Πέμπειν μηδὲν πραγματεύου· ἐγὼ γάρ, ‹ἕως› ἂν σὺ σχολάσηις, συνακολουθήσω.


 
   

Феофраст

Характеры


XVIII. Недоверчивость

(1) Недоверчивость — это какая–то склонность подозревать всех в нечестности. А недоверчивый вот какой человек.
 
(2) Отправив на рынок раба за съестным, он посылает за ним вслед другого, разузнать, почем тот покупал.
 
(3) В дороге даже сам несет свои деньги и через каждый стадий присаживается и пересчитывает их.
 
(4) Лежа в постели, спрашивает жену, заперла ли она денежный сундук и запечатала ли шкаф с серебряной посудой, заложила ли на большой засов дверь во двор; и даже если жена подтвердит все это, он вскакивает нагишом с постели, зажигает светильник и босой обегает вокруг, чтобы все проверить, и только после этого едва–едва засыпает.
 
(5) У должников он требует проценты при свидетелях, чтобы они не могли отпереться.
 
(6) Свой плащ он скорее отдаст в чистку не тому сукновалу, кто лучше всего выполнит работу, но тому, кто выставит верного поручителя.
 
(7) Приди кто–нибудь просить у него взаймы серебряных кубков, он обычно отказывает; если же проситель какой–нибудь родственник или близкий человек, то отдает кубки, но чуть ли не подвергнув их пробе на огне и взвесив, и даже, пожалуй, потребует поручителя.
 
(8) Провожающему его рабу он велит идти не сзади, а впереди, чтобы наблюдать, как бы тот не удрал по дороге.
 
(9) Если какой–нибудь покупатель скажет ему: „Запиши за мной, сейчас мне некогда с тобой рассчитаться“, он отвечает: „Не беспокойся! Я буду ходить за тобой следом, пока ты не освободишься“.