10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Β δ ε λ υ ρ ί α ς   ι α ’

(1) Οὐ χαλεπὸν δέ ἐστι τὴν βδελυρίαν διορίσασθαι· ἔστι γὰρ παιδιὰ ἐπιφανὴς καὶ ἐπονείδιστος, ὁ δὲ βδελυρὸς τοιοῦτος, 

(2) οἷος ἀπαντήσας γυναιξὶν ἐλευθέραις ἀνασυράμενος δεῖξαι τὸ αἰδοῖον. 

(3) καὶ ἐν θεάτρωι κροτεῖν, ὅταν οἱ ἄλλοι παύωνται, καὶ συρίττειν, οὓς ἡδέως θεωροῦσιν οἱ λοιποί· καὶ ὅταν σιωπήσηι τὸ θέατρον, ἀνακύψας ἐρυγεῖν, ἵνα τοὺς καθημένους ποιήσηι μεταστραφῆναι. 

(4) καὶ πληθούσης τῆς ἀγορᾶς προσελθὼν πρὸς τὰ κάρυα ἢ τὰ μύρτα ἢ τὰ ἀκρόδρυα ἑστηκὼς τραγηματίζεσθαι, ἅμα τῶι πωλοῦντι προσλαλῶν· καὶ καλέσαι δὲ τῶν παρόντων ὀνομαστί τινα, ὧι μὴ συνήθης ἐστί· 

(5) καὶ σπεύδοντας δέ ποι ὁρῶν ‹περιμεῖναι κελεῦσαι›· 

(6) καὶ ἡττωμένωι δὲ μεγάλην δίκην ἀπιόντι ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου προσελθεῖν καὶ συνησθῆναι. 

(7) καὶ ὀψωνεῖν ἑαυτῶι καὶ αὐλητρίδα μισθοῦσθαι καὶ δεικνύειν δὲ τοῖς ἀπαντῶσι τὰ ὡψωνημένα καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ταῦτα· (8) καὶ διηγεῖσθαι προσστὰς πρὸς κουρεῖον ἢ μυροπώλιον, ὅτι μεθύσκεσθαι μέλλει.


 
   

Феофраст

Характеры


XI. Безстыдство

(1) Безстыдство нетрудно определить: это явное и непристойное озорство, а безстыдный вот какой человек.
 
(2) Повстречавшись со свободными женщинами, он задирает плащ и показывает свой пол.
 
(3) В театре он продолжает хлопать в ладоши, когда все остальные уже перестали, или же освистывает тех актеров, которых прочие зрители благосклонно принимают. И в то время, когда весь театр замолкает, он, запрокинув голову, начинает рыгать, чтобы заставить сидящих обернуться.
 
(4) На рынке в часы самой оживленной торговли он подходит к рядам, где торгуют орехами и миртовыми ягодами, останавливается и начинает лакомиться ими, отвлекая продавца болтовней. Едва знакомого человека он окликает по имени.
 
(5) Видя, что люди куда–то спешат по делам, он останавливает их и просит подождать.
 
(6) Когда кто–нибудь возвращается из суда, проиграв большую тяжбу, безстыдный подходит и поздравляет неудачника.
 
(7) Он сам покупает на рынке для себя съестное и нанимает флейтисток, затем показывает покупки
 
(8) встречным и в шутку приглашает их на угощение. Остановившись около цирюльни или парфюмерной лавки, он объявляет, что у него сегодня выпивка.