10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Μ ι κ ρ ο λ ο γ ί α ς   ι ’

(1) Ἔστι δὲ ἡ μικρολογία φειδωλία τοῦ διαφόρου ὑπὲρ τὸν καιρόν, ὁ δὲ μικρολόγος τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἐν τῶι μηνὶ ἡμιωβόλιον ἀπαιτεῖν ‹ἐλθὼν› ἐπὶ τὴν οἰκίαν. 

(3) καὶ ὁμοσιτῶν ἀριθμεῖν τὰς κύλικας, πόσας ἕκαστος πέπωκε, καὶ ἀπάρχεσθαι ἐλάχιστον τῆι Ἀρτέμιδι τῶν συνδειπνούντων. 

(4) καὶ ὅσα μικροῦ τις πριάμενος λογίζεται, περιττὰ φάσκειν εἶναι. 

(5) καὶ οἰκέτου χύτραν ἔνην ἢ λοπάδα κατάξαντος εἰσπρᾶξαι ἀπὸ τῶν ἐπιτηδείων.

(6) καὶ τῆς γυναικὸς ἐκβαλούσης τρίχαλκον οἷος μεταφέρειν τὰ σκεύη καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰς κιβωτοὺς καὶ διφᾶν τὰ καλύμματα. 

(7) καὶ ἐάν τι πωλῆι, τοσούτου ἀποδόσθαι, ὥστε μὴ λυσιτελεῖν τῶι πριαμένωι. 

(8) καὶ οὐκ ἂν ἐᾶσαι οὔτε συκοτραγῆσαι ἐκ τοῦ αὑτοῦ κήπου οὔτε διὰ τοῦ αὑτοῦ ἀγροῦ πορευθῆναι οὔτε ἐλάαν ἢ φοίνικα τῶν χαμαὶ πεπτωκότων ἀνελέσθαι. 

(9) καὶ τοὺς ὅρους δ' ἐπισκοπεῖσθαι ὁσημέραι εἰ διαμένουσιν οἱ αὐτοί. 

(10) δεινὸς δὲ καὶ ὑπερημερίαν πρᾶξαι καὶ τόκον τόκου. 

(11) καὶ ἑστιῶν δημότας μικρὰ τὰ κρέα κόψας παραθεῖναι. 

(12) καὶ ὀψωνῶν μηθὲν πριάμενος εἰσελθεῖν. 

(13) καὶ ἀπαγορεῦσαι τῆι γυναικὶ μήτε ἅλας χρηννύειν μήτε ἐλλύχνιον μήτε κύμινον μήτε ὀρίγανον μήτε ὀλὰς μήτε στέμματα μήτε θυηλήματα, ἀλλὰ λέγειν, ὅτι τὰ μικρὰ ταῦτα πολλά ἐστι τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

[καὶ τὸ ὅλον δὲ τῶν μικρολόγων καὶ τὰς ἀργυροθήκας ἔστιν ἰδεῖν εὐρωτιώσας καὶ τὰς κλεῖς ἰωμένας καὶ αὐτοὺς δὲ φοροῦντας ἐλάττω τῶν μηρῶν τὰ ἱμάτια καὶ ἐκ ληκυθίων μικρῶν πάνυ ἀλειφομένους καὶ ἐν χρῶι κειρομένους καὶ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας ὑποδουμένους καὶ πρὸς τοὺς γναφεῖς διατεινομένους, ὅπως τὸ ἱμάτιον αὐτοῖς ἕξει πολλὴν γῆν, ἵνα μὴ ῥυπαίνηται ταχύ.] 


 
   

Феофраст

Характеры


X. Крохоборство

(1) Крохоборство — это мелочное корыстолюбие, а крохобор вот какой человек.
 
(2) Еще до истечения месячного срока он требует уплаты пол–обола процентов, являясь на дом к должнику.
 
(3) За обедом в складчину он считает, сколько кто выпил кубков, и реже всех сотрапезников совершает возлияния Артемиде.
 
(4) Он отказывается рассчитываться за покупки, сделанные для него кем–нибудь из приятелей по дешевке, говоря, что это ему лишнее.
 
(5) Если слуга разобьет горшок или миску, то крохобор взыскивает с него стоимость, вычитая из харчей.
 
(6) Оброни только его жена медяк, он готов отодвинуть всю утварь, кровати и сундуки в доме и обшарить весь дощатый пол.
 
(7) Когда он что–нибудь продает, то заламывает такую цену, что покупателю нет смысла купить у него.
 
(8) Никому он не позволит ни съесть фиги из его сада, ни пройти через его поле, ни поднять опадышей маслины или финика.
 
(9) Пограничные межевые камни он ежедневно осматривает: стоят ли они на своих местах.
 
(10) Он готов также взыскивать с должника просроченные проценты, наложив арест на его имущество, и требовать даже проценты с процентов.
 
(11) Когда приходится угощать своих земляков, он подает им мелко накрошенные куски мяса.
 
(12) А если пойдет на рынок за покупками, то возвращается домой, ничего не купив.
 
(13) Жене своей не позволяет никому ссужать ни соли, ни фитиля для светильника, ни тмину, ни душицы или жертвенного ячменя, ни венков, ни муки для жертвенных лепешек, но говорит, что по мелочам за год много потеряешь.
 
(14) И вообще, у таких крохоборов, как известно, и денежные сундуки заплесневели, и ключи к ним ржавеют, а сами они носят плащи, не покрывающие бедер.Они умащаются маслом из маленьких лекифов, стригутся наголо и лишь в полдень надевают сандалии, а сукновалам велят не жалеть глины для плащей, чтобы плащ скоро не загрязнился.