10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Ἀ λ α ζ ο ν ε ί α ς   κ γ ’

(1) Ἀμέλει δὲ ἡ ἀλαζονεία δόξει εἶναι προσποίησίς τις ἀγαθῶν οὐκ ὄντων, ὁ δὲ ἀλαζὼν τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἐν τῶι διαζεύγματι ἑστηκὼς διηγεῖσθαι ξένοις, ὡς πολλὰ χρήματα αὐτῶι ἐστιν ἐν τῆι θαλάττηι· καὶ περὶ τῆς ἐργασίας τῆς δανειστικῆς διεξιέναι, ἡλίκη, καὶ αὐτὸς ὅσα εἴληφε καὶ ἀπολώλεκε· καὶ ἅμα ταῦτα πλεθρίζων πέμπειν τὸ παιδάριον εἰς τὴν τράπεζαν, δραχμῆς αὐτῶι κειμένης. 

(3) καὶ συνοδοιπόρου δὲ ἀπολαῦσαι ἐν τῆι ὁδῶι δεινὸς λέγων, ὡς μετ' Ἀλεξάνδρου ἐστρατεύσατο, καὶ ὡς αὐτῶι εἶχε, καὶ ὅσα λιθοκόλλητα 1 ποτήρια ἐκόμισε· καὶ περὶ τῶν τεχνιτῶν τῶν ἐν τῆι Ἀσίαι, ὅτι βελτίους εἰσὶ τῶν ἐν τῆι Εὐρώπηι, ἀμφισβητῆσαι· καὶ ταῦτα ψοφῆσαι, οὐδαμοῦ ἐκ τῆς πόλεως ἀποδεδημηκώς. 

(4) καὶ γράμματα δὲ εἰπεῖν, ὡς πάρεστι παρ' Ἀντιπάτρου τριττὰ δὴ λέγοντα παραγενέσθαι αὐτὸν εἰς Μακεδονίαν· καὶ διδομένης αὐτῶι ἐξαγωγῆς ξύλων ἀτελοῦς ὅτι ἀπείρηται, ὅπως μηδ' ὑφ' ἑνὸς συκοφαντηθῆι, Περαιτέρω φιλοσοφεῖν προσῆκε τοῖς Μακεδόσι· 

(5) καὶ ἐν τῆι σιτοδείαι δὲ ὡς πλείω ἢ πέντε τάλαντα αὑτῶι γένοιτο τὰ ἀναλώματα διδόντι τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀνανεύειν γὰρ οὐ δύνασθαι. 

(6) καὶ ἀγνώτων δὲ παρακαθημένων κελεῦσαι θεῖναι τὰς ψήφους ἕνα αὐτῶν καὶ ποσῶν κατὰ χιλίας καὶ κατὰ μίαν καὶ προστιθεὶς πιθανὰ ἑκάστοις τούτων ὀνόματα ποιῆσαι καὶ δέκα τάλαντα· καὶ τοῦτο φῆσαι εἰσενηνοχέναι εἰς ἐράνους αὐτῶν· καὶ τὰς τριηραρχίας εἰπεῖν, ὅτι οὐ τίθησιν, οὐδὲ τὰς λειτουργίας, ὅσας λελειτούργηκε. 

(7) καὶ προσελθὼν δ' εἰς τοὺς ἵππους τοὺς ἀγαθοὺς τοῖς πωλοῦσι προσποιήσασθαι ὡνητιᾶν. 

(8) καὶ ἐπὶ τὰς κλίνας ἐλθὼν ἱματισμὸν ζητῆσαι εἰς δύο τάλαντα καὶ τῶι παιδὶ μάχεσθαι, ὅτι τὸ χρυσίον οὐκ ἔχων αὐτῶι ἀκολουθεῖ. 

(9) καὶ ἐν μισθῶι τὴν οἰκίαν οἰκῶν φῆσαι ταύτην εἶναι τὴν πατρώιαν πρὸς τὸν μὴ εἰδότα, καὶ διότι μέλλει πωλεῖν αὐτὴν διὰ τὸ ἐλάττω εἶναι αὐτῶι πρὸς τὰς ξενοδοχίας. 


 
   

Феофраст

Характеры


XXIII. Бахвальство

(1) Бахвальство — это не что иное как притязание на достоинства, которых нет в действительности, а бахвал вот какой человек.
 
(2) Стоя на молу, он разглагольствует перед иностранцами, как много денег он вложил в морскую торговлю, и подробно расписывает свои морские ссудные операции, как велики они и сколько он успел уже на них заработать и потерять. Плетя такие небылицы, он в то же время посылает парнишку в меняльную лавку, где у него нет даже драхмы на счету.
 
(3) Дорожному спутнику он готов заморочить голову рассказами, как он воевал с Александром, какие милости тот ему оказывал и сколько он привез с собой кубков, украшенных драгоценными каменьями. И об азиатских мастерах он готов спорить, утверждать, что они лучше европейских, и все это, не выехав ни разу в жизни из своего города.
 
(4) У него есть уже, по его словам, целых три письма от Антипатра с приглашением приехать в Македонию. И несмотря на разрешение беспошлинно вывозить оттуда лес, он все–таки, мол, отказался ехать, чтобы никто не донес о его слишком больших симпатиях к македонянам.
 
(5) В голодную годину он будто бы потратил больше пяти талантов на помощь нуждающимся гражданам, так как не мог им отказать.
 
(6) Сидя рядом с людьми незнакомыми, он велит одному из них класть счетные камешки и, подсчитывая итоги по 600 драхм и по мине и для правдоподобия называя при этом имена людей, кому он ссудил деньги, получает общий итог в 24 таланта. Эти–то деньги, по его словам, и есть его добровольные пожертвования. Что до постройки кораблей, то это, а также и другие общественные повинности, которые ему пришлось нести, в счет не идет.
 
(7) Подойдя к рядам продавцов породистых коней, он делает вид, будто собирается купить коня.
 
(8) У прилавка продавцов материй и одежды набирает себе одежды почти на 2 таланта, а затем принимается бранить раба за то, что тот пошел с ним на рынок, не взяв с собой золотой монеты.
 
(9) Живя в наемном доме, бахвал уверяет людей, что дом достался ему от отца по наследству, но он желает его продать, потому–де, что дом ему слишком мал для приема иностранных гостей.