10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

Θεόφραστος

Ἠθικοὶ    χαρακτῆρες


Α ὐ θ α δ ε ί α ς   ι ε ’

(1) Ἡ δὲ αὐθάδειά ἐστιν ἀπήνεια ὁμιλίας ἐν λόγοις, ὁ δὲ αὐθάδης τοιοῦτός τις, 

(2) οἷος ἐρωτηθείς· Ὁ δεῖνα ποῦ ἐστιν; εἰπεῖν· Πράγματά μοι μὴ πάρεχε. 

(3) καὶ προσαγορευθεὶς μὴ ἀντιπροσειπεῖν. 

(4) ‹καὶ› πωλῶν τι μὴ λέγειν τοῖς ὡνουμένοις, πόσου ἂν ἀποδοῖτο, ἀλλ' ἐρωτᾶν· Τί εὑρίσκει; 

(5) καὶ τοῖς τιμῶσι καὶ πέμπουσιν εἰς τὰς ἑορτὰς εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο διδόμενα ‹τὰ ἀποδιδόμενα›. 

(6) καὶ οὐκ ἔχειν συγγνώμην οὔτε τῶι ῥυπώσαντι αὐτὸν ἀκουσίως οὔτε τῶι ὤσαντι οὔτε τῶι ἐμβάντι. 

(7) καὶ φίλωι δὲ ἔρανον κελεύσαντι εἰσενεγκεῖν εἰπών, ὅτι οὐκ ἂν δοίη, ὕστερον ἥκειν φέρων καὶ λέγειν, ὅτι ἀπόλλυσι καὶ τοῦτο τὸ ἀργύριον. 

(8) καὶ προσπταίσας ἐν τῆι ὁδῶι δεινὸς καταράσασθαι τῶι λίθωι. 

(9) καὶ ἀναμεῖναι οὐκ ἂν ὑπομείναι πολὺν χρόνον οὐθένα. 

(10) καὶ οὔτε ἆισαι οὔτε ῥῆσιν εἰπεῖν οὔτε ὀρχήσασθαι ἂν ἐθελήσειεν· 

(11) δεινὸς δὲ καὶ τοῖς θεοῖς μὴ ἐπεύχεσθαι.


 
   

Феофраст

Характеры


XV. Грубость

(1) Грубость — это резкость при обхождении, проявляющаяся в речах. Вот какой человек грубиян.
 
(2) На вопрос: „Где такой–то“, он заявляет: „Оставь меня в покое“.
 
(3) На приветствие он не отвечает.
 
(4) А случись ему что–нибудь продавать, то не объявит, почем отдает, но спрашивает покупателей, что те дадут.
 
(5)Людям, из уважения посылающим ему подарки к праздникам, он говорит, что вовсе, мол, не нуждается ни в каких подарках.
 
(6) Он не принимает извинений, если прохожий нечаянно толкнет, заденет или наступит ему на ногу.
 
(7) Предложи ему приятель складчину, он сначала скажет, что не даст денег, а потом принесет, приговаривая: „Плакали и эти мои енежки“.
 
(8) Споткнувшись на улице о камень, он готов и этот камень осыпать проклятиями.
 
(9) Долго ожидать кого–нибудь он терпеть не может,
 
(10) и никогда не захочет ни спеть, ни продекламировать, ни сплясать.
 
(11) Он способен пренебречь даже и молитвой богам.